Ostrov Sihoť - Cyklisti nie sú hrozbou pre vodný zdroj

Autor: Michal Feik | 14.5.2012 o 9:09 | Karma článku: 6,74 | Prečítané:  1331x

Potencionálne otvorenie bratislavského ostrova Sihoť pre cyklistov postavilo proti sebe zdanlivo dva nezmieriteľné tábory: vodárenskú spoločnosť a cyklistov. Na májové rokovanie Mestského zastupiteľstva predkladáme analýzu vedenia cyklotrasy cez ostrov a návrh na riešenie, ktorá splní požiadavky obidvoch strán. Predtým je však potrebné vyvrátiť alebo potvrdiť niektoré mýty a legendy.

Ostrov Sihoť je vzácne územie so strategickým významom pre Bratislavu a jej okolie. Akokoľvek budeme diskutovať o sprístupnení ostrova cyklistom, nesmieme ohroziť kvalitu vodného zdroja. Preto predstava, že zajtra otvoríme brány na jednej aj druhej strane ostrova, je nereálna a bola by nezodpovedná.

Ostrov ako vzácny vodný zdroj

Sihoť je riečny ostrov vytvorený a obtekaný riekou Dunaj. Tvoria ho prevažne kremičité štrkopiesky priplavené Dunajom z vyššie položených alpských oblastí. Ostrov sa na účely zásobovania pitnou vodou využíva od roku 1886 pre mestské časti Karlova Ves, Devín a Staré Mesto. Vďaka geologickému zloženiu pôdnych a podložných vrstiev ostrova je voda ťažená na ňom jedna z najkvalitnejších na Slovensku a v strednej Európe. V súčasnosti sa na Sihoti nachádza 13 kopaných a 33 vŕtaných studní. Zároveň sa tam nachádza 148 kontrolných bodov. Na ostrove v súčasnosti platí pásmo hygienickej ochrany 1. stupňa, čo vyplýva to z vodného zákona SR, rozhodnutia Krajského úradu v Bratislave aj z príslušných európskych smerníc. Určovať režim využívania ochranného pásma je v kompetencii Ministerstva životného prostredia. Vstup na ostrov je dnes oficiálne zakázaný. Povolenie majú len vybrané subjekty (poľovníci, lesníci), ktorí nepochybne predstavujú pre vodné zdroje ďaleko vyššie riziko ako cyklisti (!!!)

Prečo je táto téma pre Bratislavu dôležitá

V súvislosti s pripravovaným otvorením cyklomosta (most Chucka Norrisa?) z Devínskej Novej Vsi do Schlosshofu je potrebné riešiť aj otázku bezpečného vedenia časti medzinárodnej cyklotrasy Eurovelo 13 (tzv. Cyklotrasa železnej opony) z Devína do Karlovej Vsi. V súčasnosti cyklisti na tomto úseku jazdia po cestnej komunikácii spoločne s autami. Vďaka úzkemu profilu cesty a geologickým podmienkam nie je možné cestu rozšíriť bez vybudovania zárubných múrov, resp. vybudovania pilótov (konzol). Súčasný stav, kedy autá zdieľajú spoločný priestor s cyklistami, je z hľadiska bezpečnosti nevyhovujúci. Vedenie cyklotrasy cez ostrov Sihoť by pomohlo vyriešiť približne polovicu cyklotrasy na Devínskej ceste.

Alternatívami vedenia cyklotrasy mimo cestnej komunikácie na Devínskej ceste (vrátane ostrova Sihoť) sa zaoberala pracovná skupina, ktorá vznikla v novembri 2011 a bola zložená zo zástupcov Hlavného mesta Bratislavy, Ministerstva životného prostredia a Bratislavskej vodárenskej spoločnosti. Tá sa zaoberala tromi alternatívami vedenia cyklotrasy:

Alternatíva 1) – ostrov Sihoť - Trasa vedie cez ostrov Sihoť, kde sú v súčasnosti vybudované cestné komunikácie šírky tri metre s asfaltovým alebo betónovým povrchom. Ostrov je strategický vodný zdroj a umožnenie vjazdu cyklistov by bolo možné len s dostatočným zabezpečením studní a kontrolných bodov.

Alternatíva 2) – popri severnom brehu Karloveského ramena - Trasa vedie mimo ostrova Sihoť a čiastočne aj mimo Devínskej cesty popri severnom brehu Karloveského ramena, medzi záhradami na súkromných pozemkoch. Táto alternatíva ponecháva ostrov v súčasnom režime ochrany, vyžaduje si však vysporiadanie pozemkov a vybudovanie nového cyklochodníka.

Alternatíva 3) – súbežná trasa s Devínskou cestou (zo severnej strany cesty) - Ide o cestu rovnobežnú s existujúcou komunikáciou z Bratislavy do Devína. Keďže ide o členitý a náročný terén s množstvom vyvýšených miest náročných na prejazd a bez terénnych úprav jej bezpečné využitie neprichádza do úvahy. Navyše kvôli prevýšeniu (12 – 14%) by bola táto trasa pre bežných rekreačných cyklistov nezjazdná. Pracovná skupina túto alternatívu  zamietla.

Ostrov Sihoť – PRE a PROTI

Alternatíva riešenia  prístupu cyklistov do Devína po existujúcich komunikáciách na ostrove Sihoť môže byť prijateľným riešením predĺženia cyklotrasy  z Karlovej Vsi  po kameňolom na Devínskej ceste až do doby budúcej rozsiahlej rekonštrukcie Devínskej cesty s možnosťou jej rozšírenia z dôvodu relatívne nízkych vyvolaných investícií na vybudovanie cyklochodníka v porovnaní s ďalšími alternatívami a nepomerne vyššou bezpečnosťou pre cyklistov oproti vysoko rizikovému presunu cyklistov po Devínskej ceste.

Doterajšie úvahy o možnostiach  využitia  chodníkov po ostrove Sihoť pre cyklistov boli a sú odmietané najmä obavami o ochrane vodných zdrojov na ostrove. Existujú však technické prostriedky a možnosti eliminovať riziká poškodenia a narušenia vodného zdroja či už sklápacím oplotením alebo dôsledným monitoringom. Je možné využiť aj skúsenosti zo zahraničia, napríklad z Rakúska, ktoré má podobné vodárenské zariadenia v bezprostrednom kontakte s relatívne frekventovanou cyklotrasou.

Využitie chodníkov ostrova Sihoť pre cyklistov nebránia ani právne predpisy, legislatívny rámec ochrany vodárenských zdrojov, ochrany vôd a technických úpravách v ochranných pásmach vodárenských zdrojov je daný Zákonom SNR č. 364/2004 z. z. o vodách a Vyhláškou MŽP SR 29/2005 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o určovaní ochranných pásiem vodárenských zdrojov, o opatreniach na ochranu vôd a o technických úpravách v ochranných pásmach vodárenských zdrojov. Vhodnými technickými úpravami na ochranu vodárenského zdroja je možné zabezpečiť splnenie všetkých zásad ochrany vôd vodárenských zdrojov a zabrániť činnostiam, ktoré môžu poškodiť alebo ohroziť množstvo, kvalitu alebo zdravotnú bezchybnosť vôd.

Bratislavská vodárenská spoločnosť (BVS) dala vypracovať štúdiu, ktorá analyzuje možnosť vedenia cyklotrasy cez ostrov Sihoť. Táto alternatíva počíta s vybudovaním bezpečnostného systému ostrova (monitorovanie priestoru kamerovým systémom, nadstavenie kontrolných bodov a pod.). Alternatíva vedenia cyklotrasy uvedená v štúdii vypracovanej BVS je južnou časťou ostrova a nie stredom ostrova, ako bolo pôvodne uvažované. Otázne je aj súčasné zabezpečenie ostrova Sihoť. Oficiálne je vstup na ostrov zakázaný a monitorovaný 24-hodinovou strážnou službou, reálne je však možné sa naň dostať:

•    v prípade sucha je časť Karloveského ramena bez vody a dá sa prejsť po dne koryta,
•    v zime je rameno zamrznuté a je možné sa po ľade dostať na ostrov,
•    z južnej časti je ostrov dostupný z Dunaja na člnoch,
•    na ostrove sa pohybujú nákladné vozidlá, ktoré odvážajú drevo,
•    ostrov je poľovný revír a lesnícky (!!!).

Aj vzhľadom na tieto fakty nemožno ani v súčasnom režime považovať ostrov ako vodný zdroj za dostatočne chránený. Jeho dodatočné zabezpečenie kamerovým systémom, resp. sťažením prístupnosti k studniam a kontrolným bodom je v záujme mesta a jeho obyvateľov. Po realizácii opatrení na zvýšenie bezpečnosti bude možné na ostrov povoliť vjazd cyklistom.

Predpokladané jednorazové náklady na zvýšenie bezpečnosti ostrova sú podľa čtov BVS vo výške 1,120 mil. EUR. Predpokladané náklady na stavebné úpravy sú 50 tisíc EUR (oprava betónovej cesty - vyčistenie, vysprávky, oprava poškodených úsekov, oprava vojenského mosta, posúdenie statickej bezpečnosti mosta statikom).

BVS v odhadoch nákladov ešte navrhuje náklady pre výkopy a zásypy pre kabeláž zabezpečovacej a meracej techniky vo výške 150.000 €, vybudovanie novej vrátnice pri vojenskom moste za 45.000 € a vybudovanie novej konštrukcie cesty v šírke 3 metre v dĺžke cca 220 metrov (spolu 195.000 €). Tieto položky však uvádzam osobitne vzhľadom na to, že BVS uvažuje s južnou trasou, ktorá je dlhšia ako pôvodne navrhovaná cesta cez stred ostrova. Štúdia BVS uvádza ďalšie náklady na zabezpečenia ostrova vo výške 400 tisíc EUR ročne náklady na zvýšenie fyzickej ochrany a súvisiaceho zázemia (Z tejto sumy je možné zaplatiť až 10 ľudí, čo je otázne, či to nie je zbytočne vysoký počet osôb. Zvlášť za okolností, že bude celý ostrov monitorovaný kamerovým systémom).

Alternatíva mimo ostrova Sihoť – PRE a PROTI

Táto trasa vedie na teréne poza obytnú zástavbu čiastočne po terajšej obslužnej nespevnenej komunikácii v dĺžke cca 1,4 km. Jej prepojenie s Devínskou cestou vyžaduje ešte realizáciu krátkeho úseku (cca 70 m) formou visutej lávky. Táto alternatíva nevyžaduje inštaláciou špeciálnych bezpečno-technických zariadení a ich prevádzkovanie. Za týchto okolností ostáva ostrov v pôvodnom režime zabezpečenia, cyklotrasa cezeň nevedie. Rovnako obchádza cyklotrasa čiastočne aj súbeh s hlavnou cestou. Úsek v dĺžke približne 950 metrov však aj tak musí viesť popri hlavnej ceste a vznikol by vybudovaním násypu vedľa cesty, resp. pilótov.

Vedenie trasy mimo ostrova Sihoť popri Devínskej ceste, resp. poza záhrady je druhou alternatívou s ktorou mesto pracuje, avšak pri tomto riešení môže spôsobiť komplikácie vysporiadavanie pozemkov kvôli veľkému množstvu majiteľov. V tomto prípade by bola časová os realizácie projektu oveľa dlhšia a praktické kroky by boli výrazne limitované ochotou či neochotou vlastníkov pozemkov sprístupniť ich pozemky cyklistickej trase. Počet majiteľov pozemkov je približne 50. Navyše, niektoré plochy sú zastavané menšími rôznymi objektmi.

Odhadované náklady (podľa štúdie BVS) na realizáciu tejto alternatívy sú 1,185 mil. EUR. V tejto cene však nie je započítaná cena za výkup pozemkov od súkromných vlastníkov. Navyše, štúdia BVS počíta so šírkou cyklochodníka 2,0 metra, čo nie je v súlade s normou STN, ktorá predpokladá šírku cyklochodníka 1,25 metra pre každý pruh, čiže spolu 2,5 metra.

Záver?

Bez ohľadu na to, či ostrovom Sihoť bude alebo nebude viesť cyklotrasa, je nevyhnutné zvýšiť jeho ochranu. Po osadení kamerového systému a ďalších bezpečnostných prvkov sa však riziko ohrozenia vodných zdrojov zníži na takú mieru, že vjazd cyklistov nebude predstavovať reálnu hrozbu. To by však neznamenalo, že cyklisti budú môcť premávať krížom-krážom po ostrove, piknikovať tam, táboriť či rozkladať vatry. Počítame s tým, že pri vstupe na ostrov sa autentifikujú a na výstupe odhlásia. Ich pohyb po ostrove by bol možný len vyhradenou trasou a pod dohľadom kamerového systému.

Alternatíva vedenia cyklotrasy cez vzácne územie na ostrove Sihoť je reálna (aj budúci rok) a navyše nie je ovplyvnená ne/vôľou majiteľov pozemkov, ako by to bolo v prípade trasovania popri Karloveskom ramene okolo záhradiek. Bratislavská vodárenská spoločnosť (BVS) ani ochrancovia životného prostredia sa nemusia obávať cyklistov. Bicykel je ekologický dopravný prostriedok, nie je hlučný, nekvapká z neho olej, benzín či nafta. Oveľa viac by stálo za zamyslenie, čo na ostrove robia poľovníci a ťažké lesné mechanizmy.

Mestské zastupiteľstvo bude o tejto téme rozhodovať 31. mája.

 

Porovnanie alternatív

Alternatíva 1

trasa cez ostrov Sihoť

Alternatíva 2

trasa popri severnom brehu Karloveského ramena

Výhody

existencia vybudovaných chodníkov s asfaltovým, resp. betónovým povrchom

relatívne rýchla časová realizácia

jasné vlastnícke vzťahy (lesy SR)

trasa je v celej dĺžke mimo akejkoľvek automobilovej dopravy

príjemné prostredie lesa, resp. parku

potencionálna možnosť stáleho sprístupnenia múzea pre návštevníkov

zvýšenie bezpečnostných opatrení na ostrove je potrebné bez ohľadu na realizáciu cyklotrasy

bezpečnostný režim ostrova ostáva nezmenený

nie sú potrebné žiadne zvýšené bezpečnostné opatrenia na ochranu ostrova

relatívne nízke náklady na údržbu trasy (netreba odstraňovať naplavenú pôdu, netreba spravovať bezpečnostný systém a pod.)

Nevýhody

nutnosť vybudovania bezpečnostného systému na monitoring osôb pohybujúcich sa na ostrove

potencionálne vyššie riziko ohrozenia vodných zdrojov

relatívne vysoké náklady na vybudovanie zabezpečenia ostrova

potencionálne vyššie náklady na údržbu bezpečnostného systému a stráženia ostrova

ide o záplavové územie, v niektorých obdobiach môže byť cyklotrasa zaplavená

problém s vysporiadaním pozemkov

relatívne dlhšia časová náročnosť realizácie závislá od vôle majiteľov pozemkov

vedenie trasy v dĺžke cca 950 súbežne s Devínskou cestou

Šírka cyklochodníka

3 m

komfortná šírka pre oba smery nad rámec normy STN

2 m

nedostatočná šírka podľa normy STN, málo komfortná šírka na medzinárodnej cyklotrase, takéto realizácie sú však možné v stiesnených podmienkach

Stavebné úpravy

lokálne vysprávky povrchu existujúcich ciest

statický posudok vojenského mosta

oprava vojenského mosta

vybudovanie násypu alebo pilótov popri Devínskej ceste

prekládka stĺpov popri ceste

vybudovanie cyklotrasy popri záhradkách

realizácia visutej lávky

Bezpečnostné opatrenia

Úprava uzáverov 70 monitorovacích sond formou nadstavby do výšky 2 m (30 ks) a do výšky 2,5 m (40 ks)

Vybavenie 40 monitorovacích sond meracou technikou vrátane kabeláže a súvisiacej technológie

Vybavenie trasy kamerovým systémom

Zabezpečenie čipových kariet s GPS lokalizáciou a technológiou

Zabezpečenie zberných studní stavebnými úpravami a technológiou

Náklady na 148 poklopových snímačov vrátane napäťovej kabeláže

Náklady na kontinuálne merače kvality vody a súvisiace revízie

žiadne

Náklady

jednorazové náklady na zvýšenie bezpečnosti 1,12 mil. €

stavebné úpravy 50 tis. €

dodatočné náklady na bezpečnosť (je potrebné zvážiť, či sú nutné v takom rozsahu) 195 tis. €

stále ročné výdavky na bezpečnostnú službu (je potrebné zvážiť, či sú nutné v takom rozsahu – 6 až 10 ľudí naraz) – 400 tis. € ročne

výstavba cyklostrasy 1,185 mil. €

nezistené náklady na výkup pozemkov


Ostrov Sihoť - celková situácia v dvoch alternatívach
Ostrov Sihoť - celková situácia v dvoch alternatívach


Ostrov Sihoť - celková situácia v dvoch alternatívach
Ostrov Sihoť - studňa

Ostrov Sihoť - celková situácia v dvoch alternatívach
V čase sucha sa dá cez Karloveské rameno prejsť


Ostrov Sihoť - celková situácia v dvoch alternatívach
Vstupný most na ostrov


Ostrov Sihoť - celková situácia v dvoch alternatívach
Takto vyzerajú cestičky na ostrove


Ostrov Sihoť - celková situácia v dvoch alternatívach
Záverečná časť potencionálnej cyklotrasy je zatarasená


Ostrov Sihoť - celková situácia v dvoch alternatívach
Bývalý vojenský most na výstupe z ostrova


Ostrov Sihoť - celková situácia v dvoch alternatívach
Ukážka nereálnosti vedenia trasy pozdĺž Devínskej cesty


Ostrov Sihoť - celková situácia v dvoch alternatívach
Alternatíva 2 - návrh vedenia cyklotrasy poza záhrady naráža
na problém množstva vlastníkov


Alternatíva 2 - možné vedenia cyklotrasy poza záhrady
Alternatíva 2 - návrh vedenia cyklotrasy poza záhrady naráža
na problém množstva vlastníkov


Alternatíva 2 - možné vedenia cyklotrasy poza záhrady
Alternatíva 2 - návrh vedenia cyklotrasy poza záhrady naráža
na problém množstva vlastníkov

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Hlavné správy

DOMOV

Minúta po minúte: Bratislavu čaká tretí protikorupčný pochod

Organizátori na protikorupčný protest pozvali aj premiéra Roberta Fica.

PRIMÁR

Päťdesiatnici a stres: Po päťdesiatke začne stres zabíjať

Nikto nie je stavaný na to, aby prežíval dlhodobý stres.


Už ste čítali?